เสียงอ่านพระธรรมจากพระไตรปิฎก อ่านโดยพระอาจารย์นพน  สงฺฆโสภโณ

 สมณธรรมแรก ๑  สมณธรรมแรก ๒  สมณธรรมแรก ๓  สมณธรรมแรก ๔  สมณธรรมแรก ๕  สมณธรรมแรก ๖ สมณธรรมแรก ๗

วิธีดาวน์โหลดไฟล์ คลิกขวาที่ เลขจำนวนMB แล้วเลือก  save traget as...   หรือ  บันทึกลิงค์เป็น...

Audio FilesVBR MP3Ogg Vorbis
สมณธรรมแรก ๑.mp3 44.2 MB  27.8 MB 
สมณธรรมแรก ๒.mp3 43.7 MB  27.6 MB 
สมณธรรมแรก ๓.mp3 45.4 MB  28.4 MB 
สมณธรรมแรก ๔.mp3 42.2 MB  26.6 MB 
สมณธรรมแรก ๕.mp3 45.2 MB  28.3 MB 
สมณธรรมแรก ๖.mp3 43.3 MB  27.3 MB 
สมณธรรมแรก ๗.mp3 42.1 MB  29.0 MB 


เสียงอ่านพระธรรมจากพระไตรปิฎก อ่านโดยอาจารย์นพพร กาญจนวงค์

สุเมธกถา พระทีปังกร พระสุมน เรวต ปทุม นารท สชาต ปิยทัสสี-สิทธัตถะ

Audio FilesVBR MP3Ogg Vorbis
1 สุเมธกถา 45.3 MB  32.8 MB 
2 พระทีปังกร พระสุมน 87.3 MB  28.5 MB 
3 เรวต ปทุม 42.8 MB  36.0 MB 
4 นารท สชาต 44.1 MB  29.6 MB 
5 ปิยทัสสี-สิทธัตถะ 41.1 MB  31.6 MB 

เสียงอ่านพระธรรมจากพระไตรปิฎก อ่านโดยคุณพรพิมล ไพรศรี

 กรรมวลี  ความโศก  ปุญญ  สมาธิ

Audio FilesVBR MP3Ogg Vorbis
กรรมวลี 82.9 MB  28.8 MB 
ความโศก 84.8 MB  29.3 MB 
ปุญญ 44.2 MB  30.6 MB 
สมาธิ 85.3 MB  30.9 MB 

เสียงอ่านพระธรรมจากพระไตรปิฎก อ่านโดยอาจารย์จันทนา คำวรรณ

 กัจจานะ-อนุตริยะ  กูฏ สมาธิ คีต โสภณ

Audio FilesVBR MP3Ogg Vorbis
กัจจานะ-อนุตริย 87.9 MB  30.9 MB 
กูฏ สมาธิ 87.6 MB  32.3 MB 
คีต โสภณ 86.0 MB  29.8 MB 
view