พันธกิจ

๑.   สถานศึกษาวิชชาพระอภิธรรมและวิปัสสนา อาภิธัมมิกวิชชาลัย

๒.  สำนักงานกลุ่มอภิธรรมพัฒนา

๓.  ศูนย์ศึกษาค้นคว้าพระอภิธรรม สำหรับอาภิธัมมิกะ และวิปัสสนามามกะ

๔.  ศูนย์บริการวิชาการพระพุทธศาสนา  สำหรับครูและประชาชน

๕.  ศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่พระอภิธรรมทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต

view