พระนพน สงฺฆโสภโณ (ชุณหะหิรัณย์)

ชื่อ/ฉายา        พระนพน สงฺฆโสภโณ อายุ ๖๐ ปี พรรษา ๒๗

ถิ่นกำเนิด        บ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ ๑ บ้านไร่ดอน ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

อุปสมบท         เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ วัดต้นสน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

พระอุปัชฌาย์  พระครูวิมูลวชิรสาร วัดลักษณาราม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ธุดงควัตร        อรัญญิกวัตรบริเวณรอยต่อจังหวัดกาญจนบุรีกับอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๖

จำพรรษา        วัดไร่ดอน ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๘

                     วัดอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๔

                     วัดลอมพระเจ้าตอง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๔๔ ถึงปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา  นักธรรมเอก
                     อภิธรรมมหาบันฑิต
                     อภิธรรมจริยเอก
                     พุทธศาสตรบันฑิต (สาขาพระพุทธศาสนา)
                     พุทธศาสตรมหาบันฑิต (สาขาพระพุทธศาสนา)

หน้าปัจจบัน
๑. เจ้าอาวาสวัดลอมพระเจ้าตอง
๒. ประธานกรรมการสำนักศึกษาพระพุทธศาสนา สาขา พระอภิธรรม อาภิธัมมิกวิชชาลัย
๓. ประธานกรรมการมูลนิธิอาภิธัมมิกวิชชาลัย
๔. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูน คลื่น F.M.๑๐๑ MHz วัดลอมพระเจ้าตอง
๕. ประธานกรรมการผลิตและบริหารรายวิชาพระอภิธรรม มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
๖. ประธานกรรมการออกข้อสอบรายวิชาพระอภิธรรม มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
๗. บรรณาธิการตำราเรียนพระอภิธรรมมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
๘. อาจารย์พิเศษ รายวิชาพระอภิธรรม มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และมหามงกุฎราชวิทยาลัย จังหวัด เชียงใหม่
๙. ประธานกรรมการศูนย์ฝึกวิปัสสนาสมาธิและธุดงควัตร สำหรับพระภิกษุในจังหวัดลำพูน

เกียรติคุณ

ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๖

view