กิจกรรมของวัดพระเจ้าทอง


            ๑.   การจัดตั้งมูลนิธิอาภิธัมมิกวิชชาลัย  มีวัตถุประสงค์

๑.๑  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของนักศึกษาพระอภิธรรมสำนักเรียนอาภิธัมมิกวิชชาลัย

๑.๒  บำรุง บูรณะ และซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสำนักสำนักเรียนอาภิธัมมิกวิชชาลัย วัดพระเจ้าทอง

๑.๓.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเผยแพร่พระอภิธรรม

๑.๔  อุปถัมภ์ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับพระภิกษุและสามเณรวัดพระเจ้าทอง

๑.๕  ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๑.๖  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

๑.๗  เพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา

            ๒.   การดำเนินงานวิทยุกระจายเสียง  มีวัตถุประสงค์

๒.๑  ส่งเสริมการการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

๒.๒  บริการเผยแพร่ข่าวสารให้กับหน่วยงานราชการ องค์กร ชุมชน และคณะสงฆ์ในจังหวัดลำพูน

๒.๓  ให้ความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๒.๔  ผลิตเสียงอ่าพระธรรมจากพระไตรปิฎก แจกจ่ายไปตามสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา

           ๓.  การดำเนินงานของสำนักเรียนพระอภิธรรม “อาภิธัมมิกวิชชาลัย”

๓.๑  วิจัยพระพุทธศาสนาสาขาพระอภิธรรม

๓.๒  เปิดสอนพระอภิธรรมและธรรมศึกษาทุกวันอาทิตย์

๓.๓  บริการวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับครูและประชาชน

๓.๔  บริการศึกษาพระอภิธรรมทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต

           ๔.  บริการความรู้และฝึกปฏิบัติวิปัสสนาสมาธิ  สำหรับพระภิกษุ  ครูและประชาชนทั่วไป

 

           ๕.  กิจกรรมอื่น ๆ

๕.๑  จัดให้มีงานประเพณีประจำปี

๕.๒  จัดภูมิทัศน์ให้เป็นที่สัปปายะ สำหรับการอบรมกาย ศีล จิต ปัญญาสำหรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา

๕.๓  สร้างสถานฝึกธุดงค์สำหรับพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

๕.๔  ส่งเสริมจริยธรรมสำหรับคฤหัสถ์

            ๖.   ผลการดำเนินงาน

ลำดับ

กิจกรรม

ผลงาน

 มูลนิธิอาภิธัมมิกวิชชาลัย

 ๑.  จัดตั้งสถานีวิทยุ ๓ คลื่น ๒ สถานี

 ๒.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานีวิทยุ เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท

 ๓.  เป็นฝ่ายส่งเสริมการจัดตั้งสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสันนิบาตมูลนิธิ  แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


 สถานีวิทยุกระจายเสียง

 ๑.  ผลิตเสียงอ่านพระธรรมจากพระไตรปิฎกแจกจ่ายสถานีวิทยุพระพุทธ  ศาสนาทั่วประเทศและประชาชนทั่วไป จำนวน ๒,๕๐๐ แผ่น

 ๒.  เผยแพร่พระพุทธศาสนาทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๔.๓๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น.    ทุกวัน

 

 สำนักเรียนอาภิธัมมิกวิชชาลัย

 ๑.  มีการเรียนพระอภิธรรมมุกวันอาทิตย์

 เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

 ๒.  ศึกษาความหมาย “นิพพาน”

     มีผลสัมฤทธิ์ดังนี้

     - จบหลักสูตรวิปัสสนามามกะ จำนวน  ๑๕ คน

     - จบหลักสูตรอาภิธัมมิกกะ จำนวน ๑๕ คน

     - จบพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ หลักสูตรวิปัสสนามามกะ

 จำนวน ๖๖๐ คน

 บริการวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับครูและ  ประชาช

 ๑.  จัดเข้ากรรมฐานโครงการอัตตะทัตถกาล สำหรับประชาชนทั่วไป ๖ ครั้ง  จำนวน ๑๐๘ คน

 ๒.  อบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ๔ ครั้ง จำนวน ๒๓๐ คน

 ๓.  จัดการสอบวิชาคิหิปฏิบัติและสิงคาลกสูตร สำหรับประชาชน ๒ รุ่น  จำนวน ๑๙๒ คน

 กิจกรรมต่าง ๆ

 ๑.  ปลูกป่าเพื่อเป็นสถานธุดงค์ ๑ แห่ง จำนวน ๗ ไร่

 ๒.  ฝึกอบรมธุดงค์สำหรับพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ๗ รุ่น    จำนวน ๒๔๐ รูป

 ๒.  เผยแพร่พระพุทธศาสนาทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๔.๓๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น.    ทุกวัน

 

view