ทอดผ้าป่าสามัคคีวิสาขะมหาธรรมทาน

ทอดผ้าป่าสามัคคีวิสาขะมหาธรรมทาน  วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

เพื่อสมทบทุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิทยุกระจายเสียง

คลื่น ๑๐๑.๐๐ MHz วัดลอมพระเจ้าตอง  คลื่น ๘๙.๐๐ MHz วัดอุโมงค์

Tags :

view