ทอดผ้าป่าสามัคคีวันอาสาฬหบูชา

ทอดผ้าป่าสมัคคี "วันอาสาฬหบูชา"

สมทบทุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทางวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัดลอมพระเจ้าตอง 101.00 MKz

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Tags :

view